Doposażenie pracowni terapeutycznych

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie otrzymał darowiznę z Fundacji ORLEN w kwocie 15.000,00 zł. na realizację projektu 01.04.2022 – 31.10.2022 pn. „Doposażenie pracowni terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie”. W ramach projektu zostały zakupione produkty, materiały oraz sprzęt, które bezwzględnie przyczyniły się do urozmaicenia i podniesienia jakości prowadzonych zajęć terapeutycznych w Ośrodku. Zajęcia mają pozytywny wpływ na proces rehabilitacyjny naszych uczestników. Prowadzona terapia rozwija uczestników, zwiększa ich samodzielność w czynnościach życia codziennego. Wpływa również na poprawę sprawności manualnych, a różnorodność terapii dzięki zakupionym materiałom ze środków Fundacji ORLEN pozwala na rozwój zainteresowań i pasji.

Elementy wykonane za pomocą maszyny tnąco – wytłaczającej

PRACOWNIK SOCJALNY

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym. Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo! Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408

Grant dla Powiatu Kaliskiego w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Powiat Kaliski otrzymał grant w łącznej kwocie 316.890,00 zł, w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, wesprze 6 instytucji znajdujących się na terenie Powiatu w formie jednorazowej wypłaty środków w wysokości:
Dom Dziecka w Liskowie – 150 750,00 zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie – 71 100,00 zł ,
Powiatowe Centrum Pomocy w Kaliszu – 31 320,00 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Opatówku – 10 800,00 zł,
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Brzezinach – 10 800,00 zł
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim – 42 120,00 zł.
Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Łączna wartość projektu wynosi 352 100,00 zł z czego 35 210,00 zł to wkład własny jednostek uczestniczących.

Skip to content