O nas – Cele i zadania

Dom jest przeznaczony dla osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają natychmiast opieki oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w celu jak największego usamodzielniania oraz integracji ze środowiskiem.

Podstawowym celem Domu jest wspieranie i aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a w szczególności:
– zdobywanie przez uczestników umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności funkcjonowania w życiu codziennym oraz realizacji celów życiowych,
– ukazywanie poprawnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku społecznym, podejmowania ról społecznych,
– kształtowanie u uczestników nawyków celowej aktywności i motywacji własnej,

– poprawa relacji rodzinnych i sąsiedzkich,
– uzyskanie i utrzymanie przez uczestników dobrej kondycji fizycznej i psychicznej,
– niesienie pomocy uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów,
– organizowanie specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności,
– przeciwdziałanie izolacji społecznej uczestników, wnikliwa i ciągła ocena sytuacji w rodzinie i szerszym środowisku społecznym.
– dbałość o zdrowie i higienę osobistą,
– aktywizacja zawodowa uczestników,
– prowadzenie ćwiczeń usprawniających,
– wykształcanie nawyków punktualności, systematyczności i odpowiedzialności,
– umiejętne spędzanie czasu wolnego,
– integracja społeczna.
– zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
– rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowań życiem społecznym i kulturalnym.
– opiekę pielęgniarską.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy udzielanie pomocy i wsparcia społecznego osobom, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie zatrudnienia i spraw bytowych, a w szczególności:
– świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
– formułowanie zróżnicowanej oferty terapeutycznej dla uczestników Domu w zależności od możliwości uczestników oraz ich potrzeb i zainteresowań,
– udzielanie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego przywracającego uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym,
– współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem,  placówkami oświatowymi,  kulturalnymi,  samorządem   lokalnym,  w  celu  integracji   osób  z   zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem.
– inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez aktywny udział w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
– tworzenie oraz realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, dostosowanych do aktualnych potrzeb, możliwości i stanu psychicznego każdego uczestnika.

Skip to content