Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kaliskim

W Powiecie Kaliskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony jest w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie przy ul. Twórców Liskowa 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30 – 15.30.

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 62 5014204.

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

– nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

– nieodpłatną mediację

Skip to content